POLITYKA PRYWATNOŚCI

Via Vox Group Sp. z o.o.

www.viavox.pl

SPIS TREŚCI: 
I. Wstęp – dane kontaktowe
II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Jak przetwarzamy Twoje dane
VII. Zgoda – cofnięcie zgody
VIII. Przechowywanie danych
IX. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom
X. Zmiany w Polityce

I. Wstęp – dane kontaktowe 
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez www.viavox.pl (dalej: Strona Internetowa) danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej, k™ 
Ej właścicielem jest Via Vox Group sp. z o.o.
Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta ze Strony Internetowej. 
W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które będą prezentowane Użytkownikowi w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji korzystania ze Strony Internetowej. 
Administratorem danych osobowych na stronach internetowych jest Via Vox Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 42, NIP: 783-17-23-064.
(dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:
Adres: ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań
E-mail: rodo@viavox.pl
Telefon: +48 61 670 12 06

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Adres: ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań
E-mail: rodo@viavox.pl

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych 
Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,
• ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.),
• ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych 
Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
• Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
• Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mają oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
• Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Ograniczamy przechowywanie danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
• Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
• Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).
Użytkownik ma prawo do:
• Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Via Vox Group sp. z o.o. informacji, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Via Vox Group sp. z o.o. i w jaki sposób.
• Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
• Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Biura). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).
• Usunięcia danych osobowych przez Via Vox Group sp. z o.o. („prawo do bycia zapomnianym”) – polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących żądającego; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych.
• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
• Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
• Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sposób realizacji praw Użytkownika
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym realizacji przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres Administratora: rodo@viavox.pllub pisemnie na adres: ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@viavox.pl lub pisemnie na adres: ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań.
Twoje żądania zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o kolejne dwa miesiące, o czym każdorazowo Cię poinformujemy. 
W zakresie, w jakim Użytkownik kieruje do Via Vox Group sp. z o.o. swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, a w przypadku wniosków pisemnych – także adresu zamieszkania). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.
W przypadku cofnięcia zgody, zobacz także punkt VII poniżej.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych 
Via Vox Group sp. z o.o. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
• poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
• integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
• dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Biura mający dostęp do danych osobowych, dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?
Via Vox Group sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.
O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Via Vox Group sp. z o.o. każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.
Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Via Vox Group sp. z o.o. są:
• wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• podjęcie działań na Twoje żądanie (w celu odpowiedzi na pytanie, które zadałeś za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej)- art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• Twoja zgoda, którą wyraziłeś w sposób wyraźny przy wypełnianiu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej– art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c i lit. d RODO.

Sposób zbierania danych
Via Vox Group sp. z o.o. zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają oni formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej lub kontaktują się z Via Vox Group sp. z o.o. w inny sposób. Możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z nami.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne żeby obsłużyć zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych lub żeby zrealizować inny cel zbierania danych. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi.
Jakie dane możemy przetwarzać?
W ramach działalności Via Vox Group sp. z o.o. możemy przetwarzać takie dane osobowe takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania).

VII. Zgoda – cofnięcie zgody
W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. 
Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów Via Vox Group sp. z o.o. wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Via Vox Group sp. z o.o. lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
W innych przypadkach pozyskanych przez Via Vox Group sp. z o.o. zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych.
Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody zostanie rozpatrzone niezwłocznie. Po zrealizowaniu żądania zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu objętym treścią wycofanej zgody. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.
Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VIII. Przechowywanie danych 
Via Vox Group sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany (udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, zachowanie ciągłości korespondencji). Dane przechowywane są również do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda osoby, której dane dotyczą, jest podstawą prawną przetwarzania. Okres przechowywania danych osobowych jest także ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

IX. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom 
W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna. 
Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym – w szczególności firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi IT.
Wskazujemy, że w przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Via Vox Group sp. z o.o. albo też realizować będą usługi we własnym imieniu, wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.
Via Vox Group sp. z o.o. może zawierać linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

X. Zmiany w Polityce 
Via Vox Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania jej do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Via Vox Group sp. z o.o. będzie informowało stosownym komunikatem na Stronie Internetowej.

Polityka Cookies
www.viavox.pl
Niniejsza Polityka Cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych. Polityka jest ważna od 25 maja 2018 r.

I. Wstęp. Dane kontaktowe.
Niniejsza Polityka Cookies dotyczy wykorzystywania plików „cookies”, pixeli (kody pikselowe) oraz stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzania danych osobowych za ich pomocą, które stosowane są na stronie internetowej www.viavox.pl zwanej dalej „Serwisem”. Administratorem strony jest: Via Vox Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 42, NIP: 7792428609.
W niniejszej Polityce znajdują się informacje o tym:
• jakie technologie internetowe są stosowane w Serwisie,
• jakie dane przetwarzamy,
• w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te dane,
• do kogo i gdzie przesyłamy te dane.
Administratorem danych osobowych na stronach internetowych jest Via Vox Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 42, NIP: 783-17-23-064.
(dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:
Adres: ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań
E-mail: rodo@viavox.pl
Telefon: +48 61 670 12 06

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Adres: ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań
E-mail: rodo@viavox.pl

II. Cookies i stosowane technologie internetowe
1. Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
2. Rodzaje cookies
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• cookie typu flash oznaczają przechowywane przez witrynę internetową na komputerze pliki danych obsługiwane przez wtyczkę Adobe Flash. Tego rodzaju pliki cookie nie mają ograniczenia czasowego.
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także w celach remarketingowych z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich).
Poza własnymi plikami cookies, na stronach internetowych mogą być wykorzystywane tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich). Wykorzystywane są do zapewniania na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty instalujące tzw. (ang.) third party cookies mogą rozpoznać Twoje urządzenie zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzasz daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu danego urządzenia odwiedzasz strony internetowe, współpracujące z naszymi dostawcami.
3. Adres IP
Adres IP jest unikalnym numerem przypisanym do komputera lub innego urządzenia komunikującego się za pośrednictwem protokołu internetowego.
4. Pixel
Pixel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić Użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele. Może to być podstawowe śledzenie, czy Użytkownik odwiedził stronę internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybranie produktu, wysłanie formularza itp. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

III. Zakres zbieranych danych
Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, do którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych.
Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:
• dane urządzenia: model sprzętu, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia;
• dziennik: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika;
• dane dotyczące lokalizacji: dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
• inne dane: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych.

IV. Podstawa prawna i cel stosowanych technologii internetowych:
Korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii na naszych stronach internetowych odbywa się za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych (tj. pozostanie na stronie internetowej). W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) oraz na używanie informacji zapisanych w plikach cookies przez Administratora oraz dostawców zewnętrznych wskazanych w niniejszej Polityce. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystać z dodatkowych możliwości zarządzania plikami cookies. Szczegóły w punkcie VI poniżej.
Domyślnym ustawieniem większości wyszukiwarek jest akceptacja wszystkich plików cookies. Można jednak zmienić ustawienia w wyszukiwarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich.
Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.
Cookies lub inne technologie wykorzystywane są automatycznie, co nie oznacza, że na naszych stronach internetowych wykorzystywane są z zamiarem automatycznego podejmowania decyzji lub w celu wywołania podobnego skutku prawnego, mogącego godzić w interesy lub prywatność Użytkowników.
Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
• analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania stanu sesji Użytkownika serwisu poprzez zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
• wyświetlania reklamy behawioralnej mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanego do ich zainteresowań lub profili, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu (także z wykorzystaniem tzw. third party cookies). Więcej w punkcie V poniżej.

V. Funkcjonalności lub technologie partnerów zewnętrznych
Informujemy, iż na naszych stronach korzystamy z opisanych poniżej narzędzi podmiotów trzecich związanych z analityką, reklamą behawioralną (opartą na zainteresowaniach), remarketingiem, pomiarem rezultatów kampanii reklamowych.
W zakresie w jakim na podstawie aktywności Użytkownika na naszych stronach i ich podstronach, tego co Użytkownik klika, co odwiedza, wyświetla, czym jest zainteresowany będąc w Internecie (historia wyszukiwań), które zapisują się m.in. w plikach cookies lub w związku z innymi technologiami, z których korzystamy na naszych stronach, tworzone są anonimowe lub spseudonimizowane profile Użytkowników dla celów reklamy behawioralnej. Pseudonimizacja oznacza, że dane lub cechy identyfikacyjne są zastępowane przez sztuczne identyfikatory (pseudonimy).
Na tej podstawie Użytkownik może otrzymywać automatycznie informacje marketingowe dostosowane do preferencji, zachowań lub profilu Użytkownika w formie reklamy behawioralnej tj. reklamy wyświetlonej na urządzeniu Użytkownika w oparciu o jego zainteresowania. Dane związane z historią wyszukiwania gromadzone są i analizowane anonimowo. W ramach reklamy behawioralnej Administrator nie wykorzystuje danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika.
Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy behawioralnej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim informacje o produktach lub usługach, które oglądał lub sprawdzał już na naszych stronach.
Opis usług wybranych dostawców poniżej:
 Google Analytics
Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

• Google AdWords
Korzystamy z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama. W ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

• Google DoubleClick, Facebook, Adform
Korzystamy z narzędzi służących do celów reklamowych oraz re-marketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usług DoubleClick (DoubleClick Campaign Manager, Doubleclick Bid Manager, DoubleClick Search), Facebook, Adform. Zewnętrzni dostawcy, instalują odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach i następnie na tej podstawie Użytkownikowi, który odwiedził nasze Serwisy, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing).

• Adobe Analytics
Korzystamy z internetowej usługi analitycznej Adobe Analytics, która umożliwia analizowanie wizyt Użytkowników na naszych stronach. Na potrzeby tej analizy na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookie, które zbierają informacje przechowywane następnie na serwerach firmy Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”).
Informacji przechowywanych na serwerach Adobe nie można bezpośrednio przypisać do konkretnej osoby, ponieważ Adobe Analytics jest używany z następującymi ustawieniami: „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” oraz „Obfuscate IP-Removed.” Ustawienie „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” oznacza anonimizację adresu IP przed tak zwaną geolokalizacją poprzez zastąpienie ostatniego oktetu adresu IP zerami. Na potrzeby analiz statystycznych przybliżona lokalizacja Użytkownika jest dodawana do tzw. pakietu śledzenia, który na tym etapie nadal zawiera pełny adres IP. Zanim pakiet śledzenia zostanie zapisany, adres IP jest zastępowany pojedynczym adresem ogólnym IP, jeżeli skonfigurowano ustawienie „Obfuscate IP-Removed”. To powoduje usunięcie adresu IP z przechowywanego rekordu danych.

• Sizmek
Korzystamy z internetowej usługi analitycznej Sizmek Inc. do analizy rezultatów kampanii reklamowych w Internecie, dotyczących zasięgu i częstotliwość kampanii reklamowych, kliknięć w reklamy oraz parametrów związanych z ruchem na stronach internetowych pochodzącym z kampanii reklamowych, takich jak ilość wizyt, liczba konwersji na stronie czy czas spędzony na stronie. Dane te nie pozwalają na samodzielne i jednoznaczne zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

• Linki i wtyczki do mediów społecznościowych
Na naszych stronach internetowych lub fanpage’ach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych, np. Facebook, Google+ i Twitter, Youtube (plug-iny lub tzw. „wtyczki” np. „Like” „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień domyślnych tych stron lub ustawień prywatności Użytkownika (w zależności od funkcjonalności strony), może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na profil Użytkownika).
Na naszych stronach internetowych znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku, Twitterze, lub do naszego kanału na Youtube. Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową.
Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

Więcej informacji o dostawcach zewnętrznych:
• Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
• Google LLC (także dla YouTube), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
• Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
https://twitter.com/privacy
• Sizmek Inc.
https://www.sizmek.com/privacy-policy/
• AdForm
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, Facebook, Sizmek, Twitter, posiadają certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

VI. Cofnięcie zgody cookies
Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne narzędzia służące do tego celu.
Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę i dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
W wyniku zmiany ustawień w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.
W ramach systemów dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki. Informacje o tym jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki Użytkownik znajdzie w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:
• w przeglądarce Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
• w przeglądarce Mozilla Firefox ™
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
• w przeglądarce Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
• w przeglądarce Opera™
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
• w przeglądarce Safari™
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).
Użytkownik może także zmienić ustawienia dot. poszczególnych cookies stosowanych przez naszych zewnętrznych dostawców:
• Google Opt-out
Blokowanie Google Analytics – Użytkownik może odwiedzić stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Użytkownik może zrezygnować z reklam umieszczanych przez Google odwiedzając stronę https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl.

• Facebook Opt-out
Użytkownik może zrezygnować z reklam umieszczanych przez Facebook odwiedzając stronę:
https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217

• Adobe Opt-out
Blokowanie Adobe – Użytkownik może odwiedzić stronę https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

• Sizmek Opt out
Blokowanie Sizmek– Użytkownik może odwiedzić stronę https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options

• AdForm
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Informacje dodatkowe
Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/
Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Klauzula informacyjna dla użytkowników formularza kontaktowego

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Via Vox Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 42, NIP: 7792428609, e-mail: tel. + 48 670 12 06

II. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora: rodo@viavox.pl.

III. Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz lit f Rozporządzenia RODO).

V. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu,
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj. przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i odpowiedzi na Państwa zapytania lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VIII. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych).

IX. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania: 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.